സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 39  പേര്‍ക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിതിരീകരിച്ചതായി…

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 39  പേര്‍ക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഇതോടെ…

ർവകലാശാലകളിലെ പരീക്ഷകളും ക്യാമ്പ് മൂല്യനിർണയങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചു

സർവകലാശാലകളിലെ പരീക്ഷകളും ക്യാമ്പ് മൂല്യനിർണയങ്ങളും ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ മാറ്റിവെച്ചു രാജ്യമൊട്ടാകെ ലോക്ക്ഡൗൺ…

സ്വയം ചിന്തിക്കു ? ഇന്ന് അകന്നിരുന്നാൽ നാളെ അടുത്തിരിക്കാം…

നമുക്ക് അസുഖം വരില്ല എന്നുള്ള ഓരോരുത്തരു ടെയും ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടത് ... ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ലോക്ക് ഡൗൺ…